PRIVATLIVSPOLITIK

Formålet med denne Privatlivspolitik er at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

JURIDISKE ADRESSE
ÅBENLYS Aps
Norgesvej 16 – port 1
6100 Haderslev
CVR: 38407988

1. HVORDAN INDSAMLER VI PERSONOPLYSNINGER?
Vi indsamler personoplysninger på følgende vis:
• Når du køber eller anmoder om en af vores serviceydelser.
• Besøgsregistrering i forbindelse med brug af vores digitale ydelser.
• Fra sociale medier

2. HVILKE INFORMATIONER INDSAMLES?
Vi indsamler blandt andet følgende personoplysninger:
• Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt andre almene personoplysninger (ved køb af ydelser)
• Kreditkortoplysninger (krypteret)
• Demografiske oplysninger
• Købshistorik
• Browserinformationer

3. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
Perioden vi gemmer dine data afhænger af hvilken type data der er tale om og hvad vores lovhjemmel er til at behandle de pågældende
data.
Fælles for alle typer data er, at dine data bliver slettet i det øjeblik, vi ikke længere har en lovlig grund til at behandle dem.

4. HVEM DELER VI DINE PERSONOPLYSNINGER MED?
Vi deler ikke dine data med tredjepart!
Bemærk dog, at der i forbindelse med anvendelse af cookies på vores website, vil behandlet i tredjepart systemer, blandt Google Analytics.
Vi kan i særlige tilfælde overdrage persondata til følgende kategorier af tredjeparter:
• IT-system leverandører – Når vi behandler dine data i et IT-system, er der reelt tale om en behandling af personoplysninger foretaget af
tredjepart. Det skyldes at systemleverandøren har mulighed for at yde support på systemet, og dermed også tilgå data på vores opfordring.
• Konsulenter – Bank, revision og advokatbistand (f.eks ved inkassosager).
• Udbydere af betalingsløsninger – se f.eks pkt. 6 nedenfor.
• Distributører – i forbindelse med levering af vareydelser.
• Driftsoperatører – f.eks. Leverandør af IT-servere

5. ONLINE KØB MED KREDITKORT
aabenlys.dk anvender Bambora / ePay i forbindelse med dine køb af varer og betaling med kreditkort.
Ved bestillinger og køb gemmer vi de oplysninger, som du har afgivet, i indtil 5 år. Herefter slettes oplysningerne.
Ud over gennemførelsen af selve bestillingen, bliver de opgivne oplysninger kun anvendt, hvis du f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller
hvis der er fejl i bestillingen.
6. HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?
Vi indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for ét eller flere af følgende formål:
• Behandling af dine køb af vores produkter
• Opfyldelse af din anmodning om produkter
• Forbedring og udvikling af vores service
• Tilpasning af vores kommunikation og evt. markedsføring til dig
• Administration af din relation til aabenlys.dk
• Opfyldelse af lovkrav
Listen er ikke udtømmende.

7. DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN
Herunder redegøres for de mest normale juridiske grundlag for at aabenlys.dk behandler dine personoplysninger.
Behandlingen kan finde sted, for at vi kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse eller grundlæggende rettigheder går forud
for aaenlys.dk’s legitime interesse. Af legitime interesser, som vi forfølger, kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser og analyse
af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af vores serviceydelser.

8. DINE RETTIGHEDER
I henhold til Databeskyttelsesloven samt Persondataforordningen, har du som registreret en række rettigheder.
• Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
• Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
• Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle
oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme
• Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at
behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne
Ovenstående kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder, immaterielle
rettigheder eller andre retlige forpligtelser der går forud for ovenstående rettigheder.
Hvis du ønsker at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi gemmer på netop dig, kan du sende en mail til sales@aabenlys.dk, og anmode om
at få dine oplysninger slettet samt tilbagekalde samtykker til en given behandling.
Du kan også kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med
lovgivningen.
Henvendelser vedr. dine data: sales@aabenlys.dk.dk
Vi bestræber os på at besvare alle anmodninger inden for 30 dage efter modtagelsen.
Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så
fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
aabenlys.dk kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, er påkrævet
pga. retlig forpligtelse eller i situationer, hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger
om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

9. SIKKERHED OG INTERN DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
aabenlys.dk beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og
foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller
kendskab til dem.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der
afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer disse medarbejderes faktiske adgang gennem logning og tilsyn.
For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for
diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så
hurtigt som muligt.
Udover de interne systemer på aabenlys.dk, benytter vi os af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.
Vi deler og videregiver endvidere dine personoplysninger internt i koncernen. Formålet med delingen er at kunne yde den mest optimale
service til dig.
Vi kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig
myndighed.
Vi sletter dine personoplysninger, når vi efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er
et formål med behandlingen.

10. COOKIES

10.1 Hvad er cookies
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.
Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt
har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.
aabenlys.dk anvender cookies for at analysere trafikken på websitet. Vores brug af social media integration, gør at også disse kan opsamle
oplysninger om din brug af deres ydelser. En accept af cookies er et samtykke til at aabenlys.dk anvender af cookies.
Du kan altid slette dine cookies efter vejledningen i pkt. 11.3 nedenfor.

10.2 Hvor længe opbevarer vi cookies?
De cookies, der gemmes på din enhed vil blive opbevaret i et varierende antal måneder regnet fra sidste gang du var inde Ruby Journals
ApS.dk. Hver gang du genbesøger en hjemmeside, forlænges perioden. De pågældende cookies slettes automatisk efter deres udløb. Du
kan nedenfor læse om, hvordan du kan slette cookies.

10.3 Hvordan undgår du cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en
advarsel, før der gemmes en cookie. Klik her for at få en vejledning i, hvordan dette indstilles i din browser/smartphone.
Vi gør opmærksom på, at vejledningen er opstillet for langt de fleste browsere samt smartphones, men enkelte er ikke nævnt.

10.4 Cookies fra vores samarbejdspartnere
aabenlys.dk’s eneste samarbejde med tredjepart, som sætter såkaldte tredjeparts-cookies, er Google Analytics. Formålet med sådanne
cookies er at skabe en bedre brugeroplevelse ved analyse af brugeradfærd.

11. KONTAKT OG KLAGEADGANG
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til aabenlys.dk’s behandling af personoplysninger, kan du henvende dig til:
sales@aabenlys.dk.
Eventuelle klager kan også rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.
August 2020